L

Spør oss om kurs


Telefon

+47 91 52 42 22

Epost
rkkofoten@rkkofoten.no 
 

Les mer om RKK

w

RKK Ofoten nedlegges

Regionalt kontor for kompetanseutvikling for Ofoten er inne i sitt siste driftsår. Som et resultat av nært forestående kommunesammenslåinger er det besluttet at det interkommunale samarbeidet om kompetanseheving av kommunalt ansatte skal opphøre. Det er også vedtatt at eierkommunene er positive til videre samarbeid - men det er ikke besluttet hvordan dette skal skje.

07.06.201814:39 Elisabeth Martinsen

RKK Ofoten er altså vedtatt nedlagt innen utgangen av 2018. Samarbeidskommunene Tysfjord, Hamarøy, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund har alle sagt opp samarbeidsavtalen, men har samtidig vedtatt å fortsette og samarbeide om kompetanseutvikling. Dette vedtaket kommer som en naturlig konsekvens av fremtidige kommunesammenslåinger.  

RKK Ofoten har eksistert i siden 1987 og ble opprettet spesielt for skolesektoren. I lys av M87 mente daværende skoledirektør i Nordland, Karl Jan Solstad (bildet), at lærerne i alle kommunene skulle få samme mulighet til etter- og videreutdanning, uavhengig av status på kommuneøkonomi og antall kolleger. Måten å gjøre dette på var å samarbeide i regioner for å tilføre ressurser, kompetanse og utviklingstiltak. Gjennom å spleise på utgiftene ville også de ansatte i de minste kommunene ha samme utviklingsmuligheter som de ansatte i større kommuner med flere ansatte, større fagmiljø og kanskje bedre økonomi. Det ble da etablert regionale kontor for kompetanseutvikling i hele Nordland.

Erfaringene fra skolesektoren var gode og etter hvert utvidet RKK-ene arbeidsområdet til  hele kommunal sektor. Gjennom dette arbeidet har det vært hentet ressurser og kompetanse til Ofoten for flere millioner som har bidratt til kurs- og kompetansehevingstiltak. Skole og barnehage har vært sterkt representert, men også helse og omsorgssektoren har benyttet seg av muligheter for videre- og etterutdanningstilbud. 

Ofoten blir nå blir uten et regionalt kontor og dette kommer som en konsekvens av at regionen blir mindre når kommunenen slår seg sammen - og behovet for samordning av disse tjenestene minker. RKK kontorene i Nordland for øvrig består i beste velgående. 

Det er under utarbeidelse hvordan det regionale samarbeidet skal organiseres i Ofoten for fremtiden. 

Elisabeth Martinsen og Karl Jan Solstad