L

Spør oss om kurs


Telefon

+47 91 52 42 22

Epost
rkkofoten@rkkofoten.no 
 

Les mer om RKK

w

Om RKK Ofoten

RKK Ofoten er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommunelovens §27. RKK Ofoten eies og drives av kommunene Ballangen, Evenes, Hamarøy, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord, med Narvik kommune som vertskommune. 

21.11.201711:56 Elisabeth


Formål og ansvarsområde
RKK Ofoten skal arbeide for kompetanseutvikling og stimulere til utviklingsarbeid i medlemskommunene og være et bindeledd til andre samarbeidsparter som Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, KS, høgskoler, universitet og andre. 

Innsatsen skal primært rettes mot ansatte i medlemskommunene. RKKs arbeidsoppgaver fastlegges av styret gjennom samordning og behandling av årlige planer. 

Styringsstruktur 

Styret er RKK Ofotens høyeste myndighet. Styret består av en representant fra hver av kommunene med personlig vararepresentant, oppnevnt av kommunens rådmann. Representantene oppnevnes for 2 år. Styret velger selv leder og nestleder. Styret har tilsettingsmyndighet og arbeidsgiveransvar. 

Det endelige budsjettet vedtas av styret. Styret skal videre godkjenne årsmelding og regnskap for virksomheten. Årsmelding og regnskap sendes kommunene.

Det føres protokoll fra styremøtene. Innkalling og protokoll sendes kommunene.

Nettverk
RKK Ofotens tiltaksplaner utarbeides i samarbeid med tre nettverk. Disse tre skal dekke alle de kommunale virksomhetsområdene. Disse nettverkene er:

Nettverk for helse/sosial (Helse og sosialrelaterte enheter) 

Nettverk for koordinering/personal (Økonomi, administrasjon og tekniske enheter)

Regionalt faglig samarbeidsutvalg (Skole- og barnehageenheter)

Flytting av vertskommune 2015
Leder Idar Sørensen takker av og blir pensjonist. Vivian Schjølberg overtar roret og kontoret flyttes fra Hamarøy til Narvik
Elisabeth Martinsen
Kurs med Nuria Moe