L

Spør oss om kurs


Telefon

+47 91 52 42 22

Epost
rkkofoten@rkkofoten.no 
 

Les mer om RKK

w

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Artikkelen er henter fra UDIR sine sider:
Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Barnehage
24.08.201813:47 Elisabeth Martinsen

LINK TIL UDIR HER

Den regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, fylkesmennene og andre aktører. Ordningen bør ses i en sammenheng med andre satsinger og kompetansetiltak.  Den bidrar til å støtte implementering av rammeplanen.

Sentrale punkter i ordningen

Sentrale punkter for ordningen er:

 • Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling
 • Samarbeidsfora utvikler en langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på behovene i regionen.
 • Kompetanseutviklingsplanen gir en felles retning og  større forutsigbarhet for barnehager, eiere, universiteter og høgskoler, og andre aktører. 
 • Aktørene bidrar til samskaping og gjensidig læring som endrer praksis.
 • Universiteter og høyskoler får en mer praksisnær kompetanse.

Fylkesmannen skal legge til rette for samarbeid

Fylkesmannen har en viktig rolle med å legge til rette for samarbeid mellom aktørene.  Udir tildeler midler til Fylkesmannen. Fylkesmannen fordeler midlene utfra planen som et samarbeidsforum har blitt enige om.

Midlene skal brukes i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage.

Samarbeidet og organisering av arbeidet

Fylkesmannen skal organisere samarbeidsforum i de enkelte fylkene. Private og kommunale eiere og lokale myndigheter skal være med på samarbeidet. Målet for forumet er at aktørene blir enige om en langsiktig plan for kompetanseutvikling. Planen skal gjelde for strategiperioden frem til 2022.

Lokale nettverk kan også bidra til god involvering og deltakelse på tvers av barnehagemyndigheter, barnehageeiere og andre relevante aktører.

Planen bør vise:

 1. prioriterte mål og kompetansetiltak
 2. tema for kompetanseutvikling
 3. arbeidsmåter og samarbeid
 4. bruken av kompetansemidler
 5. tidsrammer

Planen skal ta utgangspunkt i vurdering av lokale kompetansebehov. Vurdering av behovene skal ta utgangspunkt i rammeplanen og kompetansestrategien. Bruk gjerne verktøy som ståstedsanalysen og ekstern barnehagevurdering.

Samarbeid med universiteter og høgskoler

Universitetene og høgskolene skal bidra med forskningsbasert og praksisrettet innhold i barnehagebasert kompetanseutvikling.

Fylkesmannen vil invitere lokale universiteter eller høgskoler som tilbyr barnehagelærerutdanning til å delta i samarbeidsfora for å arbeide med:

 • analyser og drøftinger av kompetansebehov
 • utvikling av kompetanseplaner
 • gjennomføringen av tiltak

Udir vil etablere et UH-nettverk som skal bidra til å bygge kompetanse i UH-institusjonene. Nettverket vil blant annet dele erfaringer og drøfte aktuelle problemstillinger.

Hvilke tiltak inngår i regional ordning?

Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er hovedtiltaket i ordningen. Minst 70 % av midlene skal benyttes til dette.

Andre tiltak som resterende midler kan brukes til er:

 • barnehagefaglig grunnkompetanse
 • kompetanseheving for fagarbeidere og assistenter
 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • tilretteleggingsmidler for lokal prioritering
 • fagseminar og nettverksarbeid knyttet til den regionale ordningen

Fra 2019 skal midlene brukes til å realisere planen for kompetanseutvikling som hvert samarbeidsforum har besluttet.  

UDIR